MÜDEK Program Amaç ve Çıktıları
Program Amaçları

1. Dünya standardlarında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış, edindiği bilgileri gıda üretim sistemlerinin ve süreçlerinintasarlanmasında, analiz edilmesinde,problemlerin tanımlanmasında ve çözümünde kullanan mühendisler yetiştirmek

2. Mesleki sorumluluk, etik ve proje yönetimi konusunda yeterli bilince sahip; gıda alanınındakimevcut kamu kurumlarındave önde gelen özel kuruluşlarda çalışabilecek ve ya girişimci olarak iş gücü yaratabilecek mühendisler yetiştirmek

3. Akademik alanda gereksinim duyulan, araştıran, deney tasarlayan, uygulayan, sonuçları analiz eden, yorumlayan ve bunlar için gerekli modern teknik ve araçları kullanan, güncel bilgiye erişebilen mezunlar yetiştirmek

4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edip, kendini sürekli yenileyebilen, sosyal yönleri ve iletişim becerileri gelişmiş mühendisler yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

 

Program çıktıları

1. Matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin yanısıra gıda bilimi ve gıda teknolojisi konularında yeterli altyapıya sahiptir.

2. Temel bilim, mühendislik, gıda bilimi ve teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gıda mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlar ve uygun yöntemler geliştirerek çözer.

3. Gıda üretim sistemlerini ve sürecini analiz eder, yeni gıda ürünlerini ve üretim sistemlerini istenen gereksinimleri karşılamak üzere ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, sağlık ve etik konularını gözününde bulundurarak  tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

4. Gıda üretim süreçlerinin ve ürünlerin analizi için deney tasarlar, uygular, sonuçlarını analiz eder ve yorumlar.

5.Sahip olduğu proje oluşturma ve yönetme bilgilerini kullanarak, gıda mühendisliği uygulamalarına ilişkin yeni fikirler geliştirir ve gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunur. 

6. Gıda mühendisliği uygulamalarının toplum sağlığı ve gıda güvenliği üzerine etkisi ve bu uygulamaların ilgili mevzuata uygunluğu ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

7. Mesleki sorumluluk bilincine sahiptir ve etik değerleri korur.

8.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğiyle gıda alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek için veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak bilgiye erişirve değerlendirir.

9. Gıda mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.

10.Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 

11.Etkin bir biçimde sözlü ve yazılı olarak Türkçe ve İngilizce iletişim kurar.

 

 

Program Eğitim Amaçları

Program Çıktıları

EA1

EA2

EA3

EA4

PÇ1

 

 

 

PÇ2

 

 

 

PÇ3

 

 

 

PÇ4

 

 

 

PÇ5

 

 

 

PÇ6

 

 

 

PÇ7

 

 

 

PÇ8

 

 

PÇ9

 

 

PÇ10

 

 

PÇ11

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı