MÜDEK Eğitim Amaç ve Çıktıları

EĞİTİM AMAÇLARI:

1. Dünya standartlarında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış, edindiği bilgileri gıda üretim sistemlerinin ve süreçlerinin tasarlanmasında ve geliştirilmesinde kullanan nitelikli mühendisler yetiştirmek

2. Mesleki sorumluluk, etik ve proje yönetimi konusunda yeterli bilince sahip; gıda alanınındaki mevcut kamu kurumlarında ve önde gelen özel kuruluşlarda çalışan veya girişimci olarak iş gücü yaratan mühendisler yetiştirmek 

3. Akademik alanda gereksinim duyulan, araştıran, deney tasarlayan, uygulayan, sonuçları analiz eden, yorumlayan ve bunlar için gerekli modern teknik ve araçları kullanan, güncel bilgiye erişebilen mezunlar yetiştirmek

4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış, sosyal yönleri ve iletişim becerileri gelişmiş ve üst düzey yönetim kadrolarında yer alan mühendisler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

PROGRAM ÇIKTILARI:

PROGRAM ÇIKTISI 1: Matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin yanısıra gıda bilimi ve gıda teknolojisi konularında yeterli altyapıya sahiptir.

PROGRAM ÇIKTISI 2: Temel bilim, mühendislik, gıda bilimi ve teknolojisi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gıda mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlar ve uygun yöntemler geliştirerek çözer.

PROGRAM ÇIKTISI 3: Gıda üretim sistemlerini ve sürecini analiz eder, yeni gıda ürünlerini ve üretim sistemlerini istenen gereksinimleri karşılamak üzere ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, sağlık ve etik konularını gözününde bulundurarak  tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

PROGRAM ÇIKTISI 4: Karmaşık mühendislik problemlerinin, gıda üretim süreçlerinin ve ürünlerin analizi için deney tasarlar, uygular, sonuçlarını analiz eder ve yorumlar.

PROGRAM ÇIKTISI 5: Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgiye ve girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahiptir.

PROGRAM ÇIKTISI 6: Gıda mühendisliğini ilgilendiren güncel sorunların farkındadır ve gıda mühendisliği uygulamalarının toplum sağlığı, çevre ve gıda güvenliği üzerine etkileri konularında ve bu uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

PROGRAM ÇIKTISI 7: Mesleki sorumluluk bilincine sahiptir, etik değerleri korur ve etik ilkelere uygun davranır, gıda mühendisliği ile ilgili standartlar hakkında bilgiye sahiptir.

PROGRAM ÇIKTISI 8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle kendini yenileme becerisine sahiptir, gıda alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek için veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak bilgiye erişir ve değerlendirir.

PROGRAM ÇIKTISI 9: Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.

PROGRAM ÇIKTISI 10: Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve disiplinler arası takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır.  

PROGRAM ÇIKTISI 11: Etkin bir biçimde sözlü ve yazılı olarak Türkçe ve İngilizce iletişim kurar, rapor hazırlar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilir, etkin sunum yapabilir, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir.

 

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı