Staj Defteri Yazımı ve Teslimi
  • Staj defteri, rapor yazım tekniğine uygun olarak yazılmalıdır. Defterler bilgisayarda ya da elde yazılmış olmalıdır.

  • Staj defteri staj yapılan kurumda ilgili mühendis, şef, amir vb. kişi tarafından onaylanmış olmalıdır.

  • Staj defteri ve karnesi öğrenci tarafından stajın yapıldığı dönemi takip eden akademik yarıyılın başlangıcında ilan edilecek bir tarihe kadar Arş.Gör. Seda Elikoğlu'na teslim edilmelidir. Son teslim tarihi stajı takip eden yarıyılın ekle-sil haftası sonudur, bu süre içerisinde staj defterini teslim etmeyen öğrencilerin stajları kesinlikle geçersiz sayılacaktır. 

  • Staj defterleri  Arş. Gör. Seda Elikoğlu tarafından tasnif edilip, konularına göre değerlendirme yapılmak üzere Araştırma Görevlilerine teslim edilecektir. Aynı kurum ve kuruluşta staj yapmış öğrencilerin defterleri birbirine benzerlik açısından kontrol edilecek ve defterlerin birbirine çok benzemesi durumunda öğrencilerin raporları kabul edilmeyecektir. 

DEFTERLERİN BÖLÜMLERİ ve KAPSAMLARI

Bölümümüzce hazırlanan web sayfasında yer alan staj defteri kullanılacaktır.

1-Kapak

Defterin kapak sayfasında, staj yapılan kuruluşun açık adı, stajın başlangıç ve bitiş tarihleri, öğrencinin bölümü, adı soyadı ve numarası belirtilmelidir.

2-İçindekiler

Defter kapsamındaki bölümler  sayfa numaralarıyla beraber başlıklar halinde sıralanmalıdır.

3-Stajın Yapıldığı Kuruluş Hakkında Bilgiler

Kuruluşun adı, yeri, kısa tarihçesi, organizasyon şeması, kuruluşta çalışan teknik personel sayısı ve nitelikleri, kuruluşun çalışma alanları ve kuruluşla ilgili diğer bilgiler yer almalıdır.

4-Giriş

Stajın konusu ve amacı hakkında kısa bilgiler.

5-Staj Günlüğü

A)Hammadde

            1-Hammaddenin elde edilmesi; Hammadde kaynakları, taşınması ve işletme için gerekli kapasitenin hesaplanması,

             2-Hammaddenin özellikleri; Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ve hammaddenin seçimi,

            3-Hammaddenin depolanması; Elde edilen hammaddenin hangi koşullarda ve nerelerde depolandığı.

B)Hammaddenin İşlenmesi

Hammaddenin son ürüne dönüşünceye kadar geçirdiği işlemler (Proses akım şeması), kullanılan makina ve ekipmanların tanıtımı ve ürüne göre değişen birim ilemler anlatılır. Fabrika içinde diğerlerine göre daha fazla önem taşıyan ünitelerin boyutları, yapı malzemesi, kapasitesi, çalışma koşulları vb. veriler.

C)Depolama, Paketleme, Pazarlama

Son ürünün depolanma koşulları, kullanılan ambalaj türleri, pazarlama yöntemleri, yıllık satışlar hakkında bilgiler verilir.

D)Yardımcı Üniteler

Fabrikanın çalışmasını sağlayan, örneğin enerjinin elde edildiği yardımcı üniteler de kısaca anlatılır.

E)Kalite-Kontrol Laboratuvarı

Çeşitli ünitelerden örnek alım yöntemleri, hammadde, yarı işlenmiş ürün ve son ürünün kalite kontrolu için yapılan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler verilir.

6-Sonuç ve Öneriler

Defterin en önemli bölümlerinden biridir. Staj sonunda kuruluşun proses ve işletme bakımından değerlendirilmesi yapılır ve eksikler veya yanlış uygulamalar için gerekli öneri ve görüşler belirtilir.

7-Defterin hazırlanmasında kullanılan kaynaklar (kitap, dergi, broşür, referans kitaplar v.b.), ilk yazar adına göre alfabetik sırada verilir. Yazım içinde yazarın soyadı ve tarih parantez içinde verilir.

8-Ekler

Bütün şekiller, Tablolar ve akım şemaları bu bölümde verilir.

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara

TELEFON :(0312) 297 71 00 (0312) 297 71 10  FAKS : (0312) 299 2123 

E-POSTA :food@hacettepe.edu.tr 

Sorumluluk sınırı